Privacy Statement

Inleiding
Deze website, www.puurverloskundigen.nl, wordt onderhouden door Puur Verloskundigen. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundige Praktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Puur verloskundigen
Verloskundige Praktijk is gevestigd te Schagen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 62309471 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundige Prakijk bereikbaar op telefoonnummer 0224-218100. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@puurverloskundigen.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij aanmelding via de website www.puurverloskundigen.nl

  • Voorletters
  • Roepnaam
  • Achternaam
  • Mobiel nummer

Daarnaast is het optioneel om de volgende persoonsgegevens te verwerken:

  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bewaartermijn
In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Puur Verloskundige bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundige Praktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen. Uw persoonsgegevens worden aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 24-04-2018.